درباره کارند صدر جهان
 

این شرکت زیر مجموعه هلدینگ معدنی شرکت توسعه معادن صدر جهان می باشد.

اهم فعالیت این شرکت در زمینه فلزات گرانبها به شرح زیر است.

اکتشافات معادن

استخراج و بهره برداری از معادن

آخرین اخبار و رویدادها

چه کرده ایم

برق 400 و 3000 کیلو وات

اجرای انتقال برق به طول 60 کیلومتر
خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 625 کیلووات و
یک دستگاه با ظرفیت 1250 کیلووات

آب

حفر چاه آب با ظرفیت 6 لیتر بر ثانیه، احداث
10 کیلومتر خط لوله، ایستگاه پمپاژ آب و تصفیه آب

اهداف ما

سرمایه گذاری هدفمند

تمرکز بر حوزه معادن طلا، مس و فلزات گرانبها

insert_chart

تولید ثروت از طریق اکتشافات ذخایر معدنی

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار از طریق بومی سازی

سازمان یادگیرنده و دانش بنیان

ساختار سازمانی مبتنی بر توانمند سازی سازمان و کارکنان

پیشتاز در حوزه معادن

کسب رتبه برتر در میان ۱۰۰ شرکت برگزیده کشور از نظر جمع ارزش دارایی‌ها

معدن در گذر زمان 

1401

استحصال
300 کیلوگرم طلا در سال

1400

ساخت و ساز
ساخت کارخانه و استخراج ماده معدنی

1399

فرآورى
بررسی توجیه پذیری تولید

1395

تمام عملیات اکتشاف
اخذ گواهی کشف

مدل کار ما

مـا تـلاش می کنیـم تـا از بهتریـن روش هـای اکتشـاف در جهـان بـرای یافتـن منابـع بالقــوه جدیــد مــواد معدنــی و فلــزات اســتفاده کنیــم. مــا عملیــات اکتشــاف، اسـتخراج و فـرآوری و محصـولات خـود را بـا درک نیازهـای مشـتریان و جوامـع در نظـر مـی گیریـم.  همچنیـن بـه آینـده، تاثیـرات زیسـت محیطـی و تعـادل در مجموعـه خــود فکــر می کنیــم.

اکتشاف

عملیــات اکتشــاف ایــن معـدن در خـلال سـال های ١٣٨٢ تــا ١٣٩٦ بــا حفــر بیــش از ٢٠،٠٠ متــر گمانــه صــورت گرفــت. عملیــات اکتشــافی در ایــن معــدن همچنــان ادامــه دارد.

استخراج

از مهـر مـاه سـال ١٣٩٩ تـا پایـان دی مـاه سـال جـاری اسـتخراج کانسـنگ و باطله بـرداری در معـدن انجـام شـده اسـت. روش اسـتخراج معدن بـه صورت روبـاز صـورت می گیـرد.

فرآوری

اسـتحصال طـلا به میزان ۳۰۰ کیلوگرم 

مجتمع معدنی صنعتی شادان

کارخانه استحصال طلا شادان

آزمایشگاه

هیپ لیچینگ یک میلیون تنی

اکتشاف

سنگ شکن کلیه یک میلیون تنی

استخراج

هیپ پایلوت 50 هزار تنی

سایر

    استخراج

    مناقصه و مزایده