اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار از طریق بومی سازی